آدرس:اصفهان_خیابان محتشم کاشانی(دقیقی)_جنب بانک شهر_دفترخدمات مسافرت هوایی بالسان سیر نقش جهان         کد پستی:8175813613

 تلفن:36272920-031

فاکس:36253572-031